================================================== -->

คา สิ โน ออนไลน์ ใหม่ 1️⃣2021

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเรียก พระพรหมบัณฑิต บินด่วนจากสหรัฐกลับไทย หารือปรับปรุง พรบคณะสงฆ์ ทุกฝ่ายประสานเสียงหนุนเซตซีโร มส หวังสร้างศรัทธาพุทธศาสนา แต่ห่วงให้อำนาจ นายกฯ เสนอตั้งพระสังฆาธิการระดับสูง พระไทยในสหรัฐ ชงเพิ่มคณะกรรมการสรรหากรรมการมหาเถรฯ หวังถ่วงดุล อดีต ผอสำนักพุทธฯ เสนอกฤษฎีกาขยายเวลาฟังความคิดเห็น ปชช ตลอดทั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลังเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา wwwkrisdikagoth ประกาศการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม พรบคณะสงฆ์ พศ2505 โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม) มีมติเมื่อวันที่ 19 มิย2561 รับหลักการให้มีการจัดทําร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม พรบคณะสงฆ์ พศ2505 ในประเด็นเกี่ยวกับมหาเถรสมาคม (มส) ในฐานะองค์กรปกครองคณะสงฆ์นั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมติ ครมวันที่ 4 เมย2560 ประกอบกับมติ ครมวันที่ 19 มิย2561 ดังกล่าว จึงเปิดรับฟังความเห็นประกอบการจัดทําร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเวลา 7 วัน มีรายงานว่า พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เจ้าคณะภาค 2 และกรรมการมหาเถรสมาคม (มส) ซึ่งเป็นพระนักวิชาการ โดยเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่ต้องเป็นประธานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 42/2561 ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวูดดินวิลล์ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21-24 มิย2561 ต้องเดินทางกลับไทยก่อนกำหนดตั้งแต่ช่วงวันที่ 23 มิยที่ผ่านมา แหล่งข่าวระบุว่า ก่อนที่เจ้าคุณประยูรจะขึ้นเครื่อง ได้บอกผู้ใกล้ชิดว่า พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เรียกตัวด่วน ซึ่งคาดว่าเป็นเรื่องการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่าง พรบคณะสงฆ์ ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม) เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้มีการแถลงข่าวตามปกติ เพราะเป็นการประชุมลับ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ภายหลังจากรับฟังความคิดเห็นเสร็จแล้ว จะนำกลับเข้าสู่ที่ประชุม ครมตามขั้นตอน และส่งให้ สนชพิจารณาต่อไป พลอออาคม กาญจนหิรัญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช) กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดถึงการเสนอแก้ไขหลักการเรื่องโครงสร้าง ที่มาของมหาเถรสมาคมดังกล่าวของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงยังไม่สามารถให้ความเห็นได้ แต่ว่าโดยหลักการทั่วไป หากรัฐบาลส่งเรื่องมาเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมาย หรือเสนอกฎหมายใหม่แล้ว สนชรับหลักการ ทาง สนชก็ต้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาของ สนชเพื่อศึกษาร่าง พรบ จากนั้น กมธจึงเสนอแล้วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ให้พิจารณาในวาระ 2 และ 3 จากนั้นก็นำร่างของรัฐบาลกับของ กมธมาพิจารณากันว่าของฝ่ายไหนดีกว่ากัน จากนั้นก็ลงมติพิจารณากันด้วยเสียงข้างมากหนุนแก้ พรบคณะสงฆ์ ถามถึงกระแสข่าวความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะขอให้ สนชพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยให้พิจารณา 3 วาระรวด เพราะเป็นการแก้ไขแค่มาตราเดียว ซึ่งเรื่องนี้ สนชเคยทำมาแล้วตอนแก้ไขมาตรา 3 พรบคณะสงฆ์ เรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช พลอออาคมกล่าวว่า ขอพูดในหลักการว่า หาก สนชจะต้องพิจารณา 3 วาระรวด หากเป็นกรณีเร่งด่วน เช่นเรื่องที่พิจารณาไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ก็อาจเป็นไปได้ โดยวาระแรกก็บอกว่าขอเป็นมติรับหลักการ วาระสอง ชี้แจงหลักการเหตุผล และวาระสาม ลงมติว่าจะรับการเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะใช้บังคับโดยรวม ผมขอแสดงความเห็นโดยส่วนตัวว่า ก็อาจต้องคุยกันพอประมาณ เพราะความเห็นของผม กฎหมายสงฆ์ก็ควรออกโดยคณะสงฆ์ เพราะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับคณะสงฆ์ จึงควรต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อน หากไม่ไปปรึกษาหารือกัน ก็เปรียบเหมือนกับคนที่ออกกฎหมาย แต่ไม่ได้ใช้บังคับกับตัวเอง มันก็ไม่ถูกต้อง เพราะมาตรา 77 รัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้ว่า ต้องฟังความเห็นคนที่เกี่ยวข้องด้วย ในความเห็นส่วนตัว ผมจึงเห็นว่าเรื่องนี้ต้องฟังมหาเถรสมาคมด้วย ต้องฟังเหตุและผล แต่ไม่ทราบฝ่ายบริหารทำอย่างไร แต่ในฐานะ สนช เราก็ไม่ก้าวก่ายกัน แม้จะมาสายน้ำเดียวกัน เพราะ สนชมีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย สนชผู้นี้ระบุ พระครูปลัดกวีวัฒน์ รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม พรบคณะสงฆ์ พศ2505 ว่า ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีในการปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ให้มีความเหมาะสมต่อบริบทของการบริหารคณะสงฆ์ ท่ามกลางสังคมในยุคปัจจุบัน เพราะพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้กันอยู่นั้น เป็นการร่างขึ้นมาตั้งแต่ พศ2505 แม้มีการปรับปรุงมาบ้างแล้ว แต่ในบางมาตราก็ยังไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบสังคมปัจจุบันนี้ พระครูปลัดกวีวัฒน์กล่าวว่า การปรับปรุงครั้งนี้ทราบว่าให้ยกเลิกองค์ประกอบกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง ยังคงให้มีกรรมการอื่นนอกจากประธานกรรมการในจำนวนเท่าเดิม 20 รูป แต่ถวายพระมหากษัตริย์ให้ทรงแต่งตั้งจากพระภิกษุผู้มีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตรที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์ และมีพระบรมราชโองการให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งได้โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ หลักเดียวกันนี้ ใช้กับการแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะภาคด้วย ตามที่มีพระราชดำริเห็นสมควร ประเด็นดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับการบริหารจัดการคณะสงฆ์ เพราะจะต่างจากเดิมที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระสังฆราช และให้เป็นอำนาจของพระสังฆราชในการบริหารคณะสงฆ์ในทุกระดับชั้น ตามแนวทางใหม่ แสดงว่าต้องมีการโปรดเกล้าฯ ลงมา ก็เกิดข้อถามจากคณะสงฆ์ในปัจจุบันว่า ด้วยแนวทางดังกล่าว ขั้นตอนการเสนอชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯ นั้น ใครจะนำทูลเกล้าฯ ถวายรายนามพระเถระเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เป็นฝ่ายคณะสงฆ์ หรือนายกรัฐมนตรี หรือมีการพิจารณาร่วมกันแล้วทูลเกล้าฯ ถวาย ประเด็นตรงนี้เชื่อว่ายังไม่ชัดเจน เพราะเป็นการศึกษาแนวทาง ดังนั้นเมื่อเป็นประเด็นที่สำคัญ จึงอยากให้ผู้รับผิดชอบคือสำนักงานกฤษฎีกาได้ยึดตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ2560 พระครูปลัดกวีวัฒน์กล่าวห่วงนายกฯ มีอำนาจล้น รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ กล่าวว่า มาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ2560 คือ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ขอให้ชาวพุทธผู้ที่มีความเห็นในประเด็นที่ว่ามา ได้ช่วยกันเสนอแนวทางที่สมควรในเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา wwwkrisdikagoth เพื่อจะได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ กล่าว เช่นเดียวกับ นอทองย้อย แสงสินชัย นักวิชาการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 มิย ตนได้สนทนาธรรมเรื่องนี้กับท่านเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี โดยเห็นตรงกันว่าเราเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ เพียงแต่เห็นพ้องต้องกันว่า วิธีแบบนี้อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้ เพราะข้อเท็จจริงแม้ร่าง พรบคณะสงฆ์ฉบับแก้ไขนี้จะเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้ง มส โดยตัวหนังสือเขียนเอาไว้อย่างนั้น แต่เมื่อมาพิจารณาข้อเท็จจริง พบในทางปฏิบัติก่อนจะมีการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธย จะต้องมีผู้กลั่นกรองขึ้นไปก่อนเหมือนกับเรื่องอื่นๆ ส่วนตัวที่เป็นกังวลคือ ผู้ทำหน้าที่กลั่นกรองนั้นคือผู้ใด หากไม่ใช่คณะสงฆ์อาจจะยุ่ง เช่น คนกลั่นกรองเป็น พศ หรือหน่วยงานที่รัฐบาลตั้งขึ้นมา ก่อนที่นายกฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมมุติอนาคตเป็นนักการเมือง สส เข้ามาบริหารประเทศ ก็เสี่ยงที่ผู้มีอำนาจขณะนั้นจะดูว่าพระรูปใดจะอำนวยประโยชน์ให้กับตนเอง ก็จะกลั่นกรองนำพระรูปนั้นๆ เสนอขึ้นไป หรือพระเองจะถือโอกาสวิ่งเข้าหาผู้มีอำนาจนั้นๆ กลายเป็นการสมประโยชน์กัน นอทองย้อยกล่าว นักวิชาการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุยอมรับว่า ในคณะสงฆ์เองก็มีเส้นสายกันระหว่างพระ ถ้าจะแก้ไขควรไปแก้ไขตรงนั้น โดยให้พระปกครองพระ ถ้าพบมีการวิ่งเต้นให้พระที่มีอำนาจปกครองสูงกว่าดำเนินการตรวจสอบและลงโทษ สมมุติทางฝ่ายบ้านเมืองมีหลักฐานแน่ชัดว่าพระรูปใดประพฤติไม่สมควร แทนที่จะไปกระทำการถลกจีวรเอง ก็แจ้งไปยังพระผู้ปกครองที่มีอำนาจเหนือกว่าให้ดำเนินการลงโทษ ถ้ายังไม่ดำเนินการก็มีมาตรการลงโทษต่อไป พระไม่ดีทุกวันนี้นั้นมี ผมไม่ได้เข้าข้างพระ เพราะเคยบวชเป็นพระมาก่อน แต่เราสามารถหาวิธีการที่ทำให้ไม่เกิดการปกป้องกัน หรือวิธีจัดการที่เรียบร้อยกว่านี้ เราชาวพุทธต่างมีเป้าหมายตรงกัน คือไม่ต้องการให้มีอลัชชีอยู่ในพระพุทธศาสนา แต่วิธีการจัดการเท่านั้นที่ยังไม่ตรงกัน จึงต้องมาหาวิธีที่เหมาะสม นักวิชาการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุกล่าว ขณะที่เว็บไซต์อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บของคณะสงฆ์วัดไทยลาสเวกัส ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นแถลงการณ์ หมายเหตุ อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ในหัวข้อ กรณีกฤษฎีกาจะดำเนินการแก้ไข พรบคณะสงฆ์ ภายใน 7 วัน เนื้อหาระบุว่า จากการที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ออกประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม พรบคณะสงฆ์ พศ2505 ซึ่งระบุว่า รัฐบาลไทยได้ผ่านมติ ครมขอแก้ไข พรบคณะสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิยที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่แก้ไขในหมวดมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะผู้ปกครองอื่นๆ ได้แก่ เจ้าคณะใหญ่ และเจ้าคณะภาค โดยจะให้มีการเซตซีโรคือล้างหน้าไพ่ใหม่หมด เว็บไซต์อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะดอทคอมยังระบุว่า แต่จากการที่รัฐบาลขอแก้ไขให้การแต่งตั้งและถอดถอน กรรมการมหาเถรสมาคม-เจ้าคณะใหญ่-เจ้าคณะภาค ต้องเป็นพระราชอำนาจเท่านั้น ฟังดูก็ดูดี เพราะต่อไปนี้ พระสงฆ์ทุกระดับจะไม่มีโอกาสในการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการ มส เจ้าคณะใหญ่ และเจ้าคณะภาค อีกต่อไป แต่ปัญหาจะมาถึงข้อที่ว่า แล้วใครจะเป็นผู้เลือกและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงโปรดแต่งตั้ง ถ้ามองให้ตลอดก็จะเห็นว่า ถ้ารัฐบาลสามารถแก้ไข พบคณะสงฆ์ได้ตามที่กฤษฎีกาประกาศออกมานี้สำเร็จ อำนาจในการเสนอตั้งพระสังฆาธิการระดับสูงในพระพุทธศาสนา นับตั้งแต่เจ้าคณะภาค ไปถึงสมเด็จพระสังฆราช ก็จะเป็นของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว ปัจจุบันนี้ นายกฯ เป็นชาวพุทธ และเป็นพุทธสายกลาง คือทำบุญได้ทุกวัด ไม่เป็นลูกศิษย์วัดใดวัดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ถือว่าน่าไว้วางใจในระดับหนึ่ง แต่ถ้าในอนาคต นายกรัฐมนตรีเป็นศิษย์สายวัดใดวัดหนึ่ง เช่น ธรรมกาย สันติอโศก ก็อาจจะใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี นำความขึ้นทูลเกล้าฯ ยกครูบาอาจารย์ให้เป็นใหญ่ในวงการสงฆ์ ชงขยายเวลาฟัง ปชช ตอนท้ายเว็บไซต์ดังกล่าวระบุว่า เรา-อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะดอทคอม และคณะสงฆ์วัดไทยลาสเวกัส และวัดในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไม่เห็นด้วยที่จะให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรี ในการเสนอนาม สมเด็จพระสังฆราช-กรรมการมหาเถรสมาคม-เจ้าคณะใหญ่-เจ้าคณะภาค แต่เพียงผู้เดียว เพราะนั่นจะทำให้นายกรัฐมนตรีเป็นสังฆราชอีกตำแหน่งหนึ่ง เพราะเมื่อมีอำนาจเสนอตั้งตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชลงมา ถามว่าสมเด็จพระสังฆราชจะทรงมีอำนาจอะไร ก็จะกลายเป็นเพียงเจว็ด หรือรูปปั้นบนศาลเจ้าเท่านั้น เพราะลำพังสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม-เจ้าคณะใหญ่-เจ้าคณะภาค เรายังไม่ไว้วางใจ แล้วจะไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวได้อย่างไร เราจึงขอเสนอให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการมหาเถรสมาคม-เจ้าคณะใหญ่-เจ้าคณะภาค ไว้ในการแก้ไข พรบคณะสงฆ์ฉบับนี้ด้วย นพจักรธรรม ธรรมศักดิ์ อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็สนับสนุนการเสนอแก้ไข พรบคณะสงฆ์ดังกล่าวของรัฐบาล เพราะถือเป็นเรื่องที่ดี ถือว่ามาถูกทางแล้ว จะเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา โดยที่ผ่านมาก็เห็นด้วยมาตลอดว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไข พรบคณะสงฆ์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งใช้มาหลายปีแล้ว ควรต้องมีการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งเรื่องที่มาโครงสร้างของมหาเถรสมาคม ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรต้องมีการแก้ไข รวมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วยตาม พรบคณะสงฆ์ เพียงแต่ต้องยอมรับว่า ระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดโอกาสให้ประชาชน พระสงฆ์ เสนอความเห็นต่อการแก้ไขมาตราดังกล่าวเรื่องที่มา องค์ประกอบของมหาเถรสมาคม ที่ให้ทำภายในไม่เกิน 7 วัน ที่จะครบกำหนดในวันที่ 27 มิย ถือว่าเวลายังสั้นเกินไป เพราะคนส่วนใหญ่ก็เพิ่งมารู้เมื่อ 23 มิย ซึ่งตนก็ได้แสดงความเห็นไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว เรื่องนี้รัฐบาลคงเห็นว่าควรแก้ไข ก็ให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปทำเรื่องเปิดรับฟังความเห็น ซึ่งหลังจากครบวันที่ 27 มิย ทางกฤษฎีกาก็คงจะรวบรวมเสนอต่อรัฐบาลกลับไปอีกครั้ง ว่าจะเอาด้วยหรือไม่ ผมก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา ที่ควรมีการปรับปรุง เพียงแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลมาทำเรื่องมหาเถรสมาคมก่อนเป็นอันดับแรกๆ ทั้งที่ควรมองกฎหมายคณะสงฆ์ดังกล่าวทั้งฉบับ เพราะในความเป็นจริง แต่ละเรื่องจะโยงกันไปหมด แต่รัฐบาลมาจับประเด็นเรื่องมหาเถร เพียงประเด็นเดียวก่อนแล้วมาแก้ไข แต่ก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้ ถือว่าเขามาถูกทางแล้ว ถือเป็นก้าวแรก ที่หลังจากนี้คงมีก้าวที่สองตามมา เพราะตอนนี้มีความจำเป็นต้องมีการปฏิรูป เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่มากก็น้อย เพราะหากปล่อยไปเรื่อยๆ ก็คงไม่ได้ อดีต ผอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุ ด้านนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา กล่าวว่า ส่วนตนเห็นด้วยเต็มตัวกับร่าง พรบคณะสงฆ์ที่กำลังเข้าสู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็น โดยเฉพาะกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะหนใหญ่ และเจ้าคณะภาค เนื่องจากสาเหตุของการแก้ไข มาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สอดคล้องกับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยนิด้าโพล ที่ระบุว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 80 ต่างเห็นด้วยให้มีการปฏิรูปองค์กรสงฆ์ ซึ่งร่างพรบดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ทั่วประเทศผู้มีพรรษาอันสมควร ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่มีแนวทางปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นเจ้าคณะปกครอง ซึ่งทางหนึ่งเป็นการล้มล้างระบอบอุปถัมภ์แบบเดิมที่มีมาอย่างยาวนาน และเป็นพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่จริง จึงเข้าใจข้อติดขัดและปัญหาต่างๆ อย่างถ่องแท้ สามารถนำวิสัยในการปรับปรุงและพัฒนาเสนอในที่ประชุม มสก่อนนำไปสู่การแก้ไขอย่างตรงจุดได้จริง ทั้งกรรมการ มสชุดปัจจุบัน รวมทั้งเจ้าคณะปกครองนั้น ส่วนใหญ่มีที่มาจากระบบอุปถัมภ์ เป็นคอนเนคชั่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เช่นเดียวกับที่มีพระผู้มีตำแหน่งหลายรูปปฏิบัติตนผิดแนวทางของพระธรรมวินัย อย่างกรณีผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือการเสนอชื่อแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้เองมีมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่นั้นเข้าใจปัญหาดีกว่า ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการทำนุบำรุงศาสนาและพัฒนาวัดในพื้นที่ห่างไกล และทำให้องค์กรสงฆ์มีความโปร่งใสน่าศรัทธาอีกครั้ง นายไพบูลย์ระบุ ถามว่ามีการท้วงติงเรื่องที่นายกฯ จะเป็นผู้เสนอแต่งตั้งอดีตประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา นายไพบูลย์กล่าวว่า ตามแนวทางปฏิบัติเดิม สมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้เสนอชื่อ กรรมการ มสทั้ง 12 รูป ขณะที่อีก 8 รูปเป็นกรรมการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว ซึ่งปัญหาไม่ได้อยู่เฉพาะตัวกรรมการ มสเหล่านี้เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงแคนดิเดตว่าที่กรรมการ มสที่กำลังจะขึ้นมาในตำแหน่งในอนาคตด้วย ซึ่งร่าง พรบฉบับใหม่ ไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มสอย่างเข้มงวดในลักษณะเดิม ซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญในการเปิดโอกาสให้พระสงฆ์รูปอื่นเข้ามานั่งในตำแหน่งดหล่านี้ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย กรณีกลัวจะมีการล็อบบี้หรือปัญหาการซื้อขายตำแหน่งแบบเดิมจากการเสนอชื่อ ขอให้อย่าไปคิดเยอะ เพราะมีการระบุชัดเจนแล้วว่า ในแนวทางการเสนอชื่อนั้น จะมีการเปิดกว้างมากขึ้น และยังคงมาจากพระสงฆ์เช่นเดิม ส่วนอำนาจในการแต่งตั้งมาจากพระมหากษัตริย์ กระบวนการแทรกแซงต่างๆ จึงเป็นไปไม่ได้ และขอย้ำอีกครั้งว่า นายกรัฐมนตรีในขั้นตอนการรับสนองพระบรมราชโองการ เป็นเพียงกระบวนการตามขั้นตอน ขอให้ทุกฝ่ายอย่ากังวล นายไพบูลย์กล่าว

  • เยี่ยมชมบล็อก:605365
  • จำนวนบล็อกโพสต์: 123
  • กลุ่มผู้ใช้: ผู้ใช้ทั่วไป
  • เวลาลงทะเบียน:2021-09-18 21:01:04
  • ตรารับรอง:
รายละเอียดส่วนบุคคล

ตุรกีเลือกตั้งประธานาธิบดี-สส ทดสอบความนิยม แอร์โดอัน 24 มิถุนายน พศ 2561 เวลา 22:00 น ตุรกีจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และประธานาธิบดีพร้อมกันในวันอาทิตย์ ประธานาธิบดีเรเจป ทายยิป แอร์โดอัน เผชิญบททดสอบครั้งสำคัญว่าจะได้ครองเก้าอี้ต่ออีกสมัยวาระ 5 ปีหรือไม่ ขณะผู้นำพรรคฝ่ายค้านจ่อท้าทายบัลลังก์ที่อาจทำให้ต้องเลือกตั้งชี้ขาดอีกรอบในเดือนหน้า

ที่เก็บบทความ

2015(288)

2014(396)

2013(772)

2012(907)

การสมัครสมาชิก

การจำแนกประเภท: เฉียนหัวเน็ต

fun88 รีวอร์ด,มูฮาร์เรม อินจ์ หย่อนบัตรที่เมืองยาโลวา / AFPนายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการศึกษา ร่างพระราชบัญญัติ (พรบ) การศึกษาแห่งชาติ พศของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยส่วนตัวรู้สึกเป็นห่วงการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้จะไม่เป็นไปตามที่คนส่วนใหญ่คาดหวัง เพราะไม่ได้แก้ไขเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ของการศึกษา โดยเฉพาะปัญหาโครงสร้างและระบบ ใช้งบประมาณมาก บุคลากรได้ประโยชน์ 100 % แต่ความรับผิดชอบกับเรื่องคุณภาพเป็นศูนย์ สิ่งที่เห็นคือ ร่าง พรบนี้ ทำเรื่องเล็กๆ เป็นส่วนๆ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดี เช่น หลักสูตร โรงเรียน เขต แต่เรื่องเล็กๆ นี้ก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือระบบใหญ่ได้ ซึ่งตนเรียกว่า เป็นโครงสร้างและระบบที่หล่อเลี้ยงคนที่ไม่ค่อยทำงาน ทุกคนได้เงิน ได้วิทยฐานะ ได้ตำแหน่ง แต่เด็ก ป4 ยังอ่านไม่ออก คะแนนโอเน็ตตก คะแนนพิซาตก เป็นระบบที่ทิ้งเด็กโดยไม่ต้องรับผิดชอบ ที่สำคัญไม่มีเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับความรับผิดชอบในร่าง พรบนี้เลย gclub ไม่มี ขั้น ต่ํา แต่เป็นงานฐานรากสร้าง โชติช่วงชัชวาล ต่อยอดเศรษฐกิจและสังคมประเทศ ว่าด้วย ๔๐ ได้เหมาะเหม็ง (ผู้สูงอายุที่ชอบบริโภคหอมแดงเจียวคู่ไก่ทอดบ่อยๆ อาจทำให้ได้รับไขมันที่เป็นโทษต่อร่างกายมากกว่าประโยชน์จากสมุนไพรเครื่องเทศดังกล่าว)

นายสุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน) กล่าวถึงกรณีกการเปิดปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยตามกลุ่มประเทศอาเซียน ว่า ขณะนี้สภา มนมีมติเห็นชอบให้กลับไปเปิดปิดภาคเรียนเหมือนเดิม โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2562 ขณะเดียวกันทาง มนได้เตรียมแผนการดำเนินการต่างๆ ที่จะกลับไปเปิดภาคเรียนตามเดิม เช่น เรื่องการสอนเสริมให้แก่นิสิตในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน เรื่องหน่วยกิตของนิสิตแต่ละชั้นปี ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไร และที่ผ่านมาทางมนได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิต บุคลากร ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปรับทราบมาตลอดถึงการที่จะกลับไปเปิดปิดภาคเรียนตามเดิม เท่าที่ฟังเสียงส่วนทุกฝ่ายก็เห็นด้วย ส่วนเหตุผลที่ มนต้องกลับไปเปิดภาคเรียนตามเดิม เนื่องจากในช่วงการเรียนภาคฤดูร้อนสภาพอากาศร้อนมากเกินไป ทำให้เสียค่าไฟฟ้าสูงมาก ขณะเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีเทศกาลสำคัญทำให้มีวันหยุดยาวมาก ทางมหาวิทยาลัยจึงต้องการให้นิสิตและบุคลากรได้ไปทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ และทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งเรื่องนี้กับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ)แล้วทั้งนี้มีรายงานแจ้งว่าเจ้าคุณประยูรระบุก่อนขึ้นเครื่องว่า พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในฐานะเลขานุการสมเด็จได้เรียกตัวด่วน ซึ่งคาดว่าเป็นเรื่องการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนั่นเอง g888 บา คา ร่า ทักษิณ ปากพาจน จะซวยกันทั้งพรรค นายทะเบียนพรรคการเมืองสั่งรองเลขาธิการ กกต สอบคลิปไล่อดีต สสย้ายพรรค ชี้หากเข้าข่าย ขยายผลตั้งกรรมการสอบ เปิด รธน-กฎหมายพรรคการเมือง ห้ามคนโดนยึดทรัพย์-โดนจำคุก กฎหมาย ปปช เป็นสมาชิกพรรคไม่ได้ แม้ว โดนทั้งสองเด้ง พตอจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง กล่าวถึงกรณีมีคลิปเสียงนายทักษิณ ชินวัตร ระบุพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งในอีสานในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแน่นอนว่า ได้มอบหมายให้นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต ซึ่งรับผิดชอบงานด้านพรรคการเมือง ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายมาตรา 28 มาตรา 29 ของพรปพรรคการเมือง ที่กำหนดห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือมิให้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการควบคุม ครอบงำ ชี้นำกิจกรรมของพรรคในลักษณะที่ทำให้พรรคหรือสมาชิกขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เนื่องจากตามกฎหมายใหม่ ให้เป็นเรื่องความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ก็สามารถดำเนินการตรวจสอบได้เลยโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ร้องเรียน ซึ่งกรณีดังกล่าวมีการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ในฐานะนายทะเบียนฯ จึงต้องเข้ามาดูแล หากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าเข้าข่ายมีมูล ก็จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป ทั้งนี้ คลิปดังกล่าวของนายทักษิณ เป็นคลิปที่นายทักษิณอยู่กับ นสยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และมีการวิดีโอคอลคุยกับแกนนำพรรค อดีต สสพรรค ที่ปลายทางอยู่ที่สนามกอล์ฟอัลไพน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิยที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม พตอจรุงวิทย์ยอมรับว่า บทโทษของความผิดของการกระทำตามมาตรา 28, 29 พรปพรรคการเมือง ก็คือการเสนอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค ตามมาตรา 92 และมาตรา 93 ของกฎหมายเดียวกัน แต่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นของการตรวจสอบข้อเท็จจริง เส้นทางสำนักงาน กกต ก็จะเร่งดำเนินการ จึงยังไม่อยากให้ตีความกันไปไกลถึงขนาดนั้น ทั้งนี้ ประเด็นข้อกฎหมายเรื่องการห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกพรรคการเมืองเข้ามาครอบงำพรรคการเมือง เคยมีนักกฎหมายและอดีต กกต เช่น นายสมชัย ศรีสุทธิยากร เคยอธิบายไว้ว่า ประเด็นสำคัญต้องดูว่าบุคคลผู้นั้นเป็นสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งหากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ก็จะไม่มีความผิด ไม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายพรรคการเมือง โดยพบว่าใน พรบพรรคการเมือง พศ2560 ในมาตรา 9 บัญญัติเรื่องการจัดตั้งพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไว้ว่า บุคคลซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนอาจร่วมกันดําเนินการเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ ซึ่งในวงเล็บ (3) ของมาตรา 9 ดังกล่าว บัญญัติว่า ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 98 ในหลายวงเล็บ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แต่ประเด็นสำคัญอยู่ในวงเล็บ (9) ของมาตรา 98 ในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่า ต้องไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับนายทักษิณ เคยถูกศาลฎีกาฯ ตัดสินยึดทรัพย์ 46 หมื่นล้านบาท เพราะร่ำรวยผิดปกติสมัยเป็นนายกฯ อีกทั้งปัจจุบันต้องคำพิพากษาจำคุก 2 ปีในคดีทุจริตที่ดินรัชดาฯ ที่ศาลฎีกาฯ ตัดสินว่านายทักษิณมีความผิดตาม พรบปปช พศ2542 มาตรา 100 (1) วรรคสาม และมาตรา 122 วรรคหนึ่ง หากพิจารณาตามนี้ ก็อาจทำให้นายทักษิณขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งตาม รธนและตามกฎหมายพรรคการเมือง ด้าน พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ให้สัมภาษณ์ระหว่างการเยือนสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเมื่อถามถึงกรณีมีการเสนอความเห็นจากบางฝ่ายว่าการเดินทางมาของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เพื่อพบปะหารือกับนายทักษิณ ชินวัตร เปิดทางให้ คสชบริหารประเทศอีกสมัยนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จะพบกับใครได้นอกจากนักธุรกิจไทย ในฐานะที่จะต้องมาขับเคลื่อนให้ และพบกับข้าราชการไทยของกระทรวงการต่างประเทศ ตนไม่มีโอกาสที่จะพบคนอื่นเลย ไม่เคยนัดพบใครทั้งสิ้น ในการทำงานตั้งแต่ผมเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็ไม่เคยนัดพบใคร มาทำงานเสร็จก็กลับบ้าน ก็กลับไปทำงานที่ไทย ฉะนั้นอย่ามากังวลกับผม ถึงแม้จะอยากพบผม ผมก็ไม่ให้พบอยู่แล้ว ขอให้มั่นใจผมมาทำหน้าที่ของผม ไม่ได้มาพบเป็นการส่วนตัว พลอประยุทธ์กล่าว นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มรังสิต กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของนายทักษิณ ชินวัตร และคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถี่ขึ้นและบ่อยขึ้น กระทั่งล่าสุดในงานเลี้ยงวันเกิดคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเห็นการวิดีโอคอล และการพูดคุยในงานเลี้ยง ทักษิณได้แสดงให้เห็นว่ายังเป็นผู้ที่ยุ่งเกี่ยวและมีอิทธิพลที่สามารถครอบงำและชี้นำพรรคเพื่อไทยได้ เหมือนเดิม แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยในขณะนี้แล้ว กรณีนี้จึงอาจเข้าข่ายขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พศ2560 มาตรา 28-29 ที่ห้ามผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคหรือคนนอกพรรคยุ่งเกี่ยว แทรกแซง ครอบงำ ชี้นำพรรคการเมือง ซึ่งมีความผิดถึงขั้นยุบพรรคได้ตามมาตรา 92 คำพูด ภาพและเสียงของทักษิณได้ปรากฏไปทั่วสาธารณะแล้ว จนสังคมตั้งคำถามว่า พฤติกรรมดังกล่าวขัดกฎหมายพรรคการเมืองหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต ผู้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ จำเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องให้ใครไปร้องเรียนและเร่งหาข้อยุติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับทุกพรรคการเมืองต่อไป นายสุริยะใสกล่าวซาราห์ แซนเดอร์ส โฆษกหญิงของทำเนียบขาว ถูกเชิญออกจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนีย เหตุผลเพราะเธอทำงานให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

อ่าน(315) | แสดงความคิดเห็น(768) | ส่งต่อ(897) |
ฝากของไว้ให้เจ้าของ!~~

Lu Yin Gong Ji 2021-09-18

Tang Xuanzong Li Longji (ผู้สูงอายุที่ชอบบริโภคหอมแดงเจียวคู่ไก่ทอดบ่อยๆ อาจทำให้ได้รับไขมันที่เป็นโทษต่อร่างกายมากกว่าประโยชน์จากสมุนไพรเครื่องเทศดังกล่าว)

24 มิย2561 - นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท) กล่าวถึงกรณีพลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เดินทางเยือนอังกฤษและฝรั่งเศสว่า รัฐบาลพยายามทำปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารไอโอเต็มที่ บอกว่าการเดินทางเยือน 2 ประเทศครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ทั้งที่สหภาพยุโรป (อียู) ยืนยันไม่ได้ปรับท่าทีอ่อนลงต่อรัฐบาลทหารของไทย ยังคงเรียกร้องให้ไทยจัดการเลือกตั้ง และปรับปรุงด้านสิทธิมนุษยชน ก่อนเปิดการเจรจาด้านต่าง ๆ กับไทยอย่างเป็นทางการ

กษัตริย์เว่ย 2021-09-18 21:01:04

วอนนายกฯใช้ ม44 ทะลุทะลวงปัญหาการศึกษาชาติให้จบก่อนเลือกตั้ง 24 มิถุนายน พศ 2561 เวลา 22:28 น24มิย61- สมพงษ์ ห่วง การปฏิรูปการศึกษากลับสู่วังวนเดิมๆ ไม่มั่นใจ พรบศึกษาชาติฉบับใหม่จะแก้ได้ ชี้ปัญหาใหญ่อยู่ที่โครงสร้างและระบบการใช้งบประมาณ ไม่มีการรับผิดชอบถ้าเด็กไม่มีคุณภาพ วอน นายกฯ ประยุทธ์ เข้ามาดูแล จริงจัง และควรใช้ ม44 แก้ปัญหาที่ควรทำ จบภายในรัฐบาลนี้ ไม่ควรรอไปถึงรัฐบาลเลือกตั้ง ชี้ตอนนี้ถึงจุดวิกฤตแล้ว ด้านคณะกกอิสระฯ เตรียมเสนอพรบการศึกษาชาติให้ ครม กคนี้

Jibei Wang Murong 2021-09-18 21:01:04

บริโภค“หอมแดง”ช่วยผู้สูงวัย บรรเทาอาการหวัดหนีปอดบวม 25 มิถุนายน พศ 2561 เวลา 00:01 น , ปัจจุบันคอนโดมิเนียมที่ชาวจีนนิยมซื้อ คือจำนวนพวกห้องชุดในย่านรัชดาภิเษก-พระราม 9 มีราคาอยู่ในช่วงราคาระหว่าง 15 ล้าน ถึง 3 ล้านบาท โดยทั่วไปผู้ซื้อชาวจีนกลุ่มนี้มักไม่มีปัญหากับมาตรการควบคุมการนำเงินออกจากจีน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาไม่สูงเกินเพดานที่กำหนด 。หนุน เซตซีโร มส สะพัด!สนชลุย3วาระรวด/ห่วงให้อำนาจนายกฯ 25 มิถุนายน พศ 2561 เวลา 00:01 น 。

25 ตุลาคม 2021-09-18 21:01:04

และในที่ประชุมยังได้เสนอข้อกังวลต่างๆ เช่น ข้อเป็นห่วงเรื่องการประกันคุณภาพ การรับรองคุณภาพที่ในร่างพรบดังกล่าวยังกำหนดไม่ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งทางคณะกรรมการอิสระฯ ก็ได้ดำเนินการชี้แจงและเปิดโอกาสให้มีการเขียนข้อคิดเห็นเสนอเข้ามาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในร่างพรบการศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการอิสระฯ มีความตั้งใจที่จะทำให้ร่างพรบฉบับนี้เป็นระบบการศึกษาของประเทศ เพื่อที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับตัวให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนในรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ก็อาจจะมีการกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์หรือในกฎหมายลูกต่างๆ ได้ นพจิรุตม์ กล่าว, เด็กด้อยโอกาส หมายถึง เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เนื่องจากประสบปัญหาต่างๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป เด็กไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาหรือได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได้ เด็กด้อยโอกาสมี 10 ประเภท ได้แก่ เด็กยากจน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ ล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กเร่ร่อน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก และเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มที่เป็นประเด็นน่าสนใจต้องพิจารณา คือ เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กเหล่านี้เกิดจากพ่อแม่ซึ่งเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือแรงงานต่างด้าวซึ่งอพยพเข้ามาในเมือง ซึ่งอาจเป็นการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เมื่อไม่มีสัญชาติไทย เด็กเหล่านี้ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศไทย ไม่มีโอกาสเข้าถึงทั้งทางการศึกษา การแพทย์ การบริการของหน่วยงานรัฐ และความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่รัฐบาลและหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศต้องเร่งแก้ไข อีกกลุ่มที่เป็นประเด็นน่าสนใจต้องพิจารณา คือ เด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ตามตามเขตก่อสร้าง ที่ต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ เด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จะขาดโอกาสทางการศึกษา หรือได้รับการศึกษาไม่ต่อเนื่อง เพราะพ่อแม่ต้องย้ายที่อยู่ไปตามเขตก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย และมักจะเป็นการย้ายกลางเทอม ทำให้มีความยากลำบากในการเข้ารับการศึกษาในระบบอย่างต่อเนื่อง มีเพียงครูอาสาที่เข้าไปสอนเด็กในเขตก่อสร้าง แต่ก็ไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กและไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีเด็กและเยาวชนวัยเรียนที่มีอายุ 6-15 ปีของไทยกว่า 500,000 คนที่หลุดจากระบบการศึกษา กลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือและมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ในสังคม ในขณะที่โอกาสทางการศึกษาระหว่างคนรวยและคนจนต่างกันถึงร้อยละ 20 สังคมไทยในยุคที่ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โกงเงินคนจน ผู้บริหารโรงเรียนโกงเงินค่าอาหารกลางวันและนมเด็ก จะคาดหวังอย่างไรที่จะให้มีคนมาสนใจเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย การให้ความสำคัญกับเด็กของคนในสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก คนในสังคมจะต้องเข้าใจในสิทธิเสรีภาพที่เด็กควรจะได้รับ ต้องเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กและทำความเท่าเทียมให้มีความเท่ากันในความเป็นจริงเสียที จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์ (gjittima02@gmailcom)。ขณะที่บางประเทศที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอจะอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากหากต้องตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่。

ความตั้งใจ 2021-09-18 21:01:04

เด็กด้อยโอกาส หมายถึง เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เนื่องจากประสบปัญหาต่างๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป เด็กไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาหรือได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได้ เด็กด้อยโอกาสมี 10 ประเภท ได้แก่ เด็กยากจน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ ล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กเร่ร่อน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก และเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มที่เป็นประเด็นน่าสนใจต้องพิจารณา คือ เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กเหล่านี้เกิดจากพ่อแม่ซึ่งเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือแรงงานต่างด้าวซึ่งอพยพเข้ามาในเมือง ซึ่งอาจเป็นการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เมื่อไม่มีสัญชาติไทย เด็กเหล่านี้ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศไทย ไม่มีโอกาสเข้าถึงทั้งทางการศึกษา การแพทย์ การบริการของหน่วยงานรัฐ และความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่รัฐบาลและหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศต้องเร่งแก้ไข อีกกลุ่มที่เป็นประเด็นน่าสนใจต้องพิจารณา คือ เด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ตามตามเขตก่อสร้าง ที่ต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ เด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จะขาดโอกาสทางการศึกษา หรือได้รับการศึกษาไม่ต่อเนื่อง เพราะพ่อแม่ต้องย้ายที่อยู่ไปตามเขตก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย และมักจะเป็นการย้ายกลางเทอม ทำให้มีความยากลำบากในการเข้ารับการศึกษาในระบบอย่างต่อเนื่อง มีเพียงครูอาสาที่เข้าไปสอนเด็กในเขตก่อสร้าง แต่ก็ไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กและไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีเด็กและเยาวชนวัยเรียนที่มีอายุ 6-15 ปีของไทยกว่า 500,000 คนที่หลุดจากระบบการศึกษา กลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือและมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ในสังคม ในขณะที่โอกาสทางการศึกษาระหว่างคนรวยและคนจนต่างกันถึงร้อยละ 20 สังคมไทยในยุคที่ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โกงเงินคนจน ผู้บริหารโรงเรียนโกงเงินค่าอาหารกลางวันและนมเด็ก จะคาดหวังอย่างไรที่จะให้มีคนมาสนใจเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย การให้ความสำคัญกับเด็กของคนในสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก คนในสังคมจะต้องเข้าใจในสิทธิเสรีภาพที่เด็กควรจะได้รับ ต้องเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กและทำความเท่าเทียมให้มีความเท่ากันในความเป็นจริงเสียที จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์ (gjittima02@gmailcom),ซาบิกา ฮาบิบ สตรีชาวซาอุดีเตรียมนั่งหลังพวงมาลัย / AFP。24 มิย2561 - นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท) กล่าวถึงกรณี พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เดินทางเยือนอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งมีการระบุว่ามาที่อังกฤษถึงแม้มีใครจะอยากพบ ก็ไม่ให้พบอยู่แล้ว ว่า ถ้า พลอประยุทธ์หมายถึง ดรทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ขอเรียนว่าไม่เคยได้ยินว่า ดรทักษิณ อยากจะพบ พลอประยุทธ์ และก็ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องไปพบ。

Nanan Wang Tuoyu 2021-09-18 21:01:04

ผมคิดว่าครูส่วนใหญ่เข้าใจว่าเงินก้อนโตเหล่านี้จะเป็นเงินของครูในอนาคตด้วย ทั้งนี้หลังจากหารือร่วมกับกลุ่มตัวแทนครูก็เกิดความเข้าใจที่ดีร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในเร็วๆ นี้ จะมีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารงานต่างๆ ของ สกสคโดยกลุ่มเครือข่ายนี้ ซึ่งผมจะไปร่วมชี้แจงความเข้าใจต่างๆ ให้ทุกคนทั้ง สกสคจังหวัดและ ผอสกสคจังหวัด รับทราบด้วย เพราะขณะนี้มีคนเข้ามาปั่นป่วนสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นกับ สกสคและนพธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมวศธ ที่ปรึกษา รมวศธ,ตุรกีเลือกตั้งประธานาธิบดี-สส ทดสอบความนิยม แอร์โดอัน 24 มิถุนายน พศ 2561 เวลา 22:00 น ตุรกีจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และประธานาธิบดีพร้อมกันในวันอาทิตย์ ประธานาธิบดีเรเจป ทายยิป แอร์โดอัน เผชิญบททดสอบครั้งสำคัญว่าจะได้ครองเก้าอี้ต่ออีกสมัยวาระ 5 ปีหรือไม่ ขณะผู้นำพรรคฝ่ายค้านจ่อท้าทายบัลลังก์ที่อาจทำให้ต้องเลือกตั้งชี้ขาดอีกรอบในเดือนหน้า。 ช่วงเวลาที่เหลืออีกไม่กี่เดือนก่อนการเลือกตั้ง ผมอยากขอให้นายกรัฐมนตรีลงมาดูงานการศึกษาอย่างจริงจัง และควรทำในรัฐบาลนี้ แต่ข้อเสนอของบอร์ดอิสระกลับเสนอให้เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลหน้า ซึ่งผมมั่นใจว่าจะไม่ได้รับการตอบรับ ดังนั้นนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการอิสระฯ และสภานิติบัญญัติ ควรคุยเรื่องปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง อะไรที่แก้ปัญหาได้ด้วย ม44 ก็ควรทำ เพราะตอนนี้ปัญหาการศึกษาอยู่ในขั้นวิกฤติสุดๆแล้ว นายสมพงษ์ กล่าว。

ความคิดเห็นที่ร้อนแรง
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ จดทะเบียน

สมัคร gclub royal1️⃣LOOK618| โหลด แอ ป pg1️⃣LOOK618| สมัคร สล็อต ได้ เงิน จริง 1️⃣2021| สมัคร บา คา ร่า sa gaming 1️⃣2021| ทดลอง เล่น สล็อต ฟรี ทุก ค่าย 1️⃣2021| แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ถอน ได้ 2020 1️⃣2021| เครดิต ฟรี 1681️⃣M98| เช็ ก ซี่ เกม 661️⃣LOOK618| betflik16881️⃣M98| สล็อต เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง แชร์1️⃣M98| เค ดิ ต ฟรี ล่าสุด 1️⃣2021| joker rich7891️⃣LOOK618| สมัคร เค ดิ ต ฟรี ไม่ ต้อง แชร์1️⃣LOOK618| slotxo 20191️⃣LOOK618| slot demo ซื้อ ฟรี ส ปิ น1️⃣LOOK618| joker vip 111 1️⃣2021| joker สล็อต 888 เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| ทดลอง เล่น เกม ยิง ปลา ฟรี pg1️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี ตอน นี้1️⃣M98| login pgslot 1️⃣2021| เครดิต ฟรี เล่น ได้ ถอน เลย1️⃣LOOK618| slotxo jumbo 1️⃣2021| auto slot1681️⃣LOOK618| สล็อต xo ออนไลน์ 1️⃣2021| เกม ได้ เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| เกม เล่น ไพ่ ออนไลน์1️⃣LOOK618| ดาวน์โหลด แอ พ สล็อต1️⃣M98| เกม แคน ดี้ ออนไลน์ ได้ เงิน จริง 1️⃣2021| slotxo mobile login1️⃣LOOK618| เว็บ เกม ออนไลน์ ได้ เงิน จริง1️⃣LOOK618| th slot1️⃣LOOK618| jdb เครดิต ฟรี1️⃣M98| sa66 เกม1️⃣M98| joker1688 เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| w88 เว็บ ตรง1️⃣LOOK618| สล็อต v9 1️⃣2021| เกม ออนไลน์ คา สิ โน 1️⃣2021| สมัคร สมาชิก รับ เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ก่อน1️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก แชร์1️⃣LOOK618| บา คา ร่า ถอน ขั้น ต่ำ 1 บาท 1️⃣2021| ยู ฟ่า ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ํา วอ เลท1️⃣LOOK618| scg9 casino1️⃣M98| bestslot789 joker 1️⃣2021| สล็อต แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์1️⃣LOOK618| joker เล่น บน เว็บ1️⃣LOOK618| โปร 50 รับ 100 ถอน ไม่ อั้น1️⃣LOOK618| pg 888 1️⃣2021| เว็บ บา คา ร่า ตรง ไม่ ผ่าน เอ เย่ น 1️⃣2021| คา สิ โน บน มือ ถือ 1️⃣2021| joker slot 6699 1️⃣2021| allslot1681️⃣LOOK618| joker slot 7878 1️⃣2021| live22 ฝาก 99 รับ 300 1️⃣2021| 3a poker game เครดิต ฟรี1️⃣M98| ทดลอง เล่น บา คา ร่า1️⃣M98| faz123 ทดลอง เล่น1️⃣LOOK618| บา คา ร่า 281️⃣M98| เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ก่อน ล่าสุด1️⃣LOOK618| แจก เครดิต ฟรี วัน นี้1️⃣LOOK618| slotjoker8991️⃣LOOK618| รับ เครดิต ฟรี 120 1️⃣2021| เล่น จี คลับ1️⃣LOOK618| joker 44th1️⃣LOOK618| เซ็กซี่ 66 เกม 1️⃣2021| เว็บ ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ํา วอ เลท1️⃣LOOK618| ฝาก 20 รับ 100 ทุก ค่าย1️⃣LOOK618| sa slot1️⃣M98| สมัคร club388 1️⃣2021| ฝาก 150 ฟรี 1501️⃣LOOK618| บา คา ร่า เติม 501️⃣LOOK618| mummy168 slot 1️⃣2021| สล็อต mgm99tt1️⃣M98| 999 joker 1️⃣2021| mafia slot ใหม่ ล่าสุด 20201️⃣M98| mafia เค ดิ ต ฟรี1️⃣M98| สล็อต 777 slot1️⃣LOOK618| download xoslot1️⃣M98| ทดลอง เล่น 918kiss 1️⃣2021| เว็บ บา คา ร่า ฝาก 50 รับ 150 1️⃣2021| 918kiss ฝาก 1 บาท รับ 1001️⃣M98| เติม เงิน live22เติม เงิน สล็อต xo1️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี rb881️⃣LOOK618| ยืนยัน ตัว ต้น รับ เครดิต ฟรี 20201️⃣LOOK618| เกม ยิง ปลา ออนไลน์ ได้ เงิน จริง 1️⃣2021| slot joker99th1️⃣M98| โหลด เกม โร ม่า 1️⃣2021| ufa สมัคร ฟรี 1️⃣2021| ฝาก 10 รับ 100 วอ เลท joker ล่าสุด1️⃣LOOK618| สล็อต รอยัล 777 1️⃣2021| mafiabkk เครดิต ฟรี 1️⃣2021| sa slot demo1️⃣M98| วิธี ถอนเงิน บา คา ร่า1️⃣LOOK618| ฝาก 1 บาท รับ 50 วอ เลท 1️⃣2021| joker slot 9991️⃣LOOK618|